Thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên tại Hải Phòng

Cập nhật:

Sau khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường nên công ty có thế thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên. Trình tự thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Hải Phòng như sau:

1. Điều kiện